Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALING

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle eenzijdige verklaringen van de verkoper, alsmede op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden, door kopers of anderen op hun briefpapier, bestel- en leveringsformulieren, nota’s etc. gesteld en/of gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn per transactie slechts mogelijk, indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard.

2. AANBIEDINGEN

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. LEVERTIJD

1. Een overeengekomen levertijd geldt voor ons nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk - blijkens onze schriftelijke orderbevestiging - een uiterste leveringsdatum is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van tenminste 5 werkdagen te worden gegeven om alsnog aan onze verplichting te voldoen.

2. Indien geen termijn van levering is overeengekomen, moeten we de goederen leveren binnen een naar ons oordeel redelijke termijn, gezien de aard van de goederen en de overige ter zake doende, ons bekende omstandigheden.

3. Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen, met dien verstande dat de tijd tussen het tot stand komen der overeenkomst en de leveringsdatum tenminste tien werkdagen dient te zijn. Indien het tijdstip van levering is aangeduid met ”spoed”, ”direct”, ”uit voorraad” of woorden van gelijke strekking, worden partijen geacht een leveringstermijn van 10 werkdagen te zijn overeengekomen, ingaande op de datum van het tot stand komen van de overeenkomst.

4. Behoudens in het geval er een uiterste leveringsdatum is overeengekomen, op de wijze en in de bewoordingen als omschreven in lid 1 van dit artikel, hebben we altijd recht op een naleveringstermijn van vijftien werkdagen, ingaande de dag na de overeengekomen leveringstermijn c.q. leveringsdatum, zonder dat een schriftelijke sommatie van de koper vereist is.

5. Voor overeenkomsten met een levertijd van niet langer dan 15 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst bedraagt de naleveringstermijn, in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, 3 werkdagen, ingaande de dag na de overeengekomen leveringstermijn cq. leveringsdatum, zonder dat een schriftelijke sommatie van de koper vereist is.

6. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij op de orderbevestiging is vermeld dat levering van de goederen zal plaatsvinden na afroep door de koper. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is vermeld op de orderbevestiging, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de leveringstermijn, voor zover die overeengekomen is. Indien omtrent het tijdstip van afroep en/of levering niets is overeengekomen, staat het ons vrij om de koper schriftelijk te sommeren de goederen binnen een bij die sommatie aangegeven periode af te nemen. Die periode wordt ten minste gesteld op 15 werkdagen, te rekenen vanaf de dag der sommatie. Indien de koper de goederen binnen de door ons gestelde termijn niet heeft afgenomen, zijn het vierde en vijfde lid van artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

4. ANNULERING VAN ORDERS

Ingeval de koper, na tot stand komen van de order besluit tot algehele opheffing van zijn bedrijf en/of tot beëindiging van zijn activiteiten, in het kader waarvan de order werd geplaatst, kan de koper, mits schriftelijk en bij aangetekend schrijven, de order annuleren, met dien verstande dat hij in dat geval jegens ons schadeplichtig wordt. We hebben de keuze tussen een schadeloosstelling en algehele schadevergoeding In het laatste geval onder gehoudenheid onze schade te bewijzen. De schadeloosstelling bedraagt tenminste 10-25% van het orderbedrag in geval van annulering binnen één maand na het tot stand komen daarvan en 50%-100% bij annulering na bedoelde maand, afhankelijk van het tijdstip van annulering.

5. LEVERING

1. Levering geschiedt ”af magazijn” of ”af grens”, tenzij anders is overeengekomen.

2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, als dit naar ons oordeel gewenst of noodzakelijk is.

3. Indien de goederen niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, worden we geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan door de goederen ter beschikking van de koper gereed te houden, mits de koper hiervan binnen 15 werkdagen nadat de goederen ter verzending gereed zijn gekomen bij aangetekend schrijven in kennis is gesteld.

4. De koper is verplicht de goederen bij de aanbieding in ontvangst te nemen.

5. Niet in ontvangst genomen of niet tijdig afgehaalde goederen kunnen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. Wij zijn niet verplicht opslagruimte te zoeken buiten de gemeente van levering. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade aan de goederen, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen.

6 TRANSPORT

1. De normale transportkosten ”af magazijn” of ”af grens” naar de vestigingsplaats van de koper zijn voor rekening van de koper en worden apart in rekening gebracht. Wij bepalen de wijze van vervoer.

2. Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 1, levering ”franco huis” is overeengekomen wordt daaronder verstaan dat de normale transportkosten in de koopprijs zijn inbegrepen.

3. De normale transportkosten zijn gelijk aan de prijs, die voor het vervoer moet worden betaald bij normale wegen weersomstandigheden en normale functionering der vervoerdiensten en vervoermiddelen naar de vestigings- plaats van de koper.

4. De kosten van bijzondere of versnelde wijze van transport, uit te voeren op schriftelijk verzoek van de koper, zullen altijd apart in rekening worden gebracht.

5. Wij zijn niet verplicht de goederen voor de duur van het transport te verzekeren.

7. RECLAMES

1. Zichtbare gebreken kunnen uitsluitend d.m.v. reclame geldend worden gemaakt.

2. Reclames worden door ons alleen aanvaard, indien zij schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gedaan en binnen bekwame tijd, zijnde acht werkdagen na ontvangst van de goederen, in ons bezit zijn, zulks op straffe van verval van rechten.

3. Na gehele of gedeeltelijke bewerking of vermenging van de goederen is reclameren niet meer mogelijk. Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht of finish, worden niet geaccepteerd.

4. Indien een reclame door ons als gegrond wordt erkend, kunnen wij te onzer keuze en met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding zijdens de koper, van herlevering afzien en de waarde der goederen crediteren danwel de goederen kosteloos laten verbeteren of vervangen, dit laatste binnen dertig werkdagen nadat wij de goederen, waarop een reclame rust, hebben gezien of ter beoordeling hebben ontvangen.

8. RETOURZENDINGEN

De koper heeft nimmer het recht om geleverde goederen retour te zenden, tenzij wij hiermee vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan. De door ons terug te ontvangen goederen blijven voor rekening en risico van de koper, zolang wij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4 niet hebben laten weten dat we de goederen terugnemen. Het verlenen van toestemming de goederen te retourneren houdt niet in dat wij een eventuele reclame erkennen. Evenmin kan daaruit een recht tot schadevergoeding worden afgeleid.

9. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, onder aftrek van het op onze rekening(en) vermelde percentage voor contante betaling of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of compensatie.

2. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkel verloop van die termijn zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is tevens een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan vanaf het moment dat hij in gebreke is. Alsdan zijn tevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en andere kosten voor rekening van de koper. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open- staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde exclusief BTW met een minimum van 75,00 per factuur.

10. OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan de overmacht een einde is gekomen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

2. Indien de fabrikant respectievelijk de leverancier van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren danwel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht.

3. Wij zijn verplicht zo spoedig mogelijk nadat de overmachtssituatie is ingetreden en in elk geval binnen één maand nadat dit ons bekend is, hiervan aan de koper schriftelijk mededeling te doen en hem op de hoogte te stellen van onze keuze, als bedoeld in lid 1. Bij voortdurende overmacht kunnen wij een aanvankelijke opschorting desgewenst later omzetten in een ontbinding van de overeenkomst. Ook de koper is daartoe gerechtigd, met name indien nakoming door het voortbestaan van de overmachtstoestand niet meer is te verwachten.

4. Wij zijn bij overmacht niet aansprakelijk jegens de koper voor eventuele winstderving, verliezen of andere schade.

5. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming onzerzijds die niet is te wijten aan onze schuld, danwel is ontstaan door een situatie waarop wij geen invloed kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking in de toelevering van de goederen aan ons ten gevolge van oorlog, staking, geweld, ongebruikelijke weersomstandigheden, storingen etc., zowel bij onze leverancier als bij ons, ten gevolge waarvan levering van de goederen niet mogelijk is.

11. AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade, door de koper geleden ten gevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde goederen, tenzij deze schade is ontstaan door opzet danwel grove schuld van ons of van de personen van wie wij ons bedienen. Onze aansprakelijkheid ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen gaat niet verder dan in artikel 13 is bepaald en waartoe onze aansprakelijkheid uit dien hoofde uitdrukkelijk wordt beperkt. In ieder geval zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst onzerzijds.

2. De door ons bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen eveneens een beroep doen op de uitsluiting van de aansprakelijkheid, zoals in lid 1 van dit artikel is aangegeven.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven ons onvoorwaardelijk eigendom totdat de koper al hetgeen hij op grond van de betreffende levering aan ons verschuldigd is of wordt, volledig heeft betaald.

2. Ingeval de koper niet prompt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hij in surséance van betaling is geraakt of dreigt te raken, hij in staat van faillissement wordt verklaard of dreigt te worden verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit of dreigt te besluiten, zijn wij gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de geleverde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

3. De koper verbindt zich voor het geval dat wij het noodzakelijk achten van ons eigendomsvoorbehoud gebruik te maken, alle geleverde goederen op eerste aanvraag terug te geven tegen bewijs van afgifte en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen en inlichtingen te geven als het verschaffen van toegang tot de opslagruimte en dergelijke. De koper zal ons direct waarschuwen zodra een derde, om welke reden dan ook, meent aanspraken op de goe- deren te hebben en/of ter zake maatregelen neemt of gaat nemen.

4. Indien wij van het recht de goederen terug te nemen gebruik maken, hebben wij de keuze de goederen onder ons te houden of op te slaan op kosten van de koper, totdat de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, danwel de goederen te verkopen en de opbrengst te verrekenen met de openstaande vorderingen ten laste van de koper.

5. De goederen die aan koper zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud mogen niet, dan behoudens met onze toestemming, worden vervreemd, verpand of op welke wijze dan ook met enig zakelijk recht worden bezwaard.

6. Bij verbinding, vermenging, of door een menging van een geleverd artikel met andere, niet aan ons toebehorende goederen, alsook indien door bewerking een nieuw goed ontstaat, verstrekt koper aan ons reeds nu een recht op mede-eigendom in deze bewerkte en vermengde goederen, in een waarde die in verhouding staat tot de aan koper te betalen prijs ter zake de door ons geleverde goederen.

13. MATRIJZEN

Aan koper in rekening gebrachte matrijskosten zijn slechts bijdragen in de kosten voor de vervaardiging van matrijzen en gereedschappen. Matrijzen blijven te allen tijde ons eigendom. Bij regelmatige afname worden matrijzen, waarvoor aan koper kosten in rekening zijn gebracht, voor hem gedurende ten hoogste twee jaren gereserveerd.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoren de eventueel rechten op de door ons ontworpen modellen, tekeningen e.d. aan ons, respectievelijk onze fabriek toe.

14. GARANTIE

1. Wij verlenen garantie, doch uitsluitend voor onzichtbare gebreken van door ons geleverde goederen en voor zoveel en voor zolang als wij die van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen, doch nimmer langer dan gedurende een termijn van zes maanden na levering (factuurdatum), terwijl elke garantie vervalt indien de onzichtbare gebreken niet binnen 8 dagen na ontdekking daarvan door de koper schriftelijk aan ons worden gemeld.

2. Indien de garantie betrekking heeft op materiaalof fabricagefouten zullen wij, hetzij gratis tot vervanging van de goe- deren overgaan, hetzij tot creditering, in het laatste geval maximaal tot een marktwaarde van de goederen op dat moment.

3. De garantie geldt niet voor gebreken of defecten, die ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage en andere buiten onze controle liggende oorzaken, waaronder mede begrepen nabewerking en/of vermenging der goederen door of vanwege de koper.

4. Geringe, in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht en/of finish vallen niet onder de garantie en verplichten ons niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om de ontvangst of de betaling der geleverde goederen te weigeren.

15. VERZUIM VAN DE KOPER

Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd ons recht op schadevergoeding wegens de zijdens koper bestaande toerekenbare tekortkoming.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op de verkoopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. GESCHILLENREGELING

Alle geschillen welke uit onze overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en dergelijke voortvloeien of daarmee verband houden, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.